Genom stadsförnyelse skapar vi ett trivsammare Landskrona

Landskrona ska vara en stad där människor trivs, vill bo och arbeta, och också flytta till. För att förverkliga den visionen har Landskrona Stadsutveckling fått uppdraget att utveckla staden och skapa en balans mellan olika bostadsformer. Detta synliggörs framför allt genom det arbete som bolaget gör genom de förvärvade fastigheterna.

Landskrona ska vara en stad där människor trivs, vill bo och arbeta, och också flytta till. För att förverkliga den visionen har Landskrona Stadsutveckling fått uppdraget att utveckla staden och skapa en balans mellan olika bostadsformer. Detta synliggörs framför allt genom det arbete som bolaget gör genom de förvärvade fastigheterna. Områden och fastigheter som tidigare upplevts som otrygga har genom renovering, modernisering, rivning och nybyggnation blivit attraktiva, både att bo i och som mötesplatser. Nedan presenteras arbetet med och utvecklingen av de fastigheter som Landskrona Stadsutveckling just nu arbetar med.

Fastighetsbolaget KRONAN  2 Landskrona AB

Sjukhuskvarteret 18–19 på S:t Olovsgatan 41 och 43 ligger i Landskronas nordöstra del mellan Landskrona centrum och Landskronas järnvägsstation. Fastigheten ligger i sjukhusområdet och består av den klassiska överläkarvillan från 1909, ritad av dåvarande stadsarkitekt Fredrik Sundbärg. Efter att Landskrona Stadsutveckling köpte Sjukhuskvarteret 18–19 för tre år sedan påbörjades planering för framtida byggprojekt. I den detaljplan som nu vunnit laga kraft ingår nybyggnation av ett 16-våningshus och radhus, renovering av överläkarvillan samt möjlighet till parkeringsplatser. Målet med detaljplanen är att ge ett brett utbud av bostads- och äganderätter för att skapa balans mellan olika upplåtelseformer och ge ytterligare tillfälle till inflyttning till Landskrona. Sedan detaljplanen antagits arbetar Landskrona Stadsutveckling med att finna en fastighetsutvecklare att sälja byggrätten till.

Fastighetsbolaget KRONAN  3 Landskrona AB

Fastigheten Neptun 25 som ägs av Kronan 3 är belägen på Östergatan 79 i närheten av Teaterparken. Den byggnad som tidigare fanns på tomten har nu rivits för att ge plats för en attraktiv utemiljö för förskolan i närheten samt för en temporär parkeringsplats. Med sitt centrala läge och nära södra infarten till Landskrona stadskärna vill bolaget ta vara på fastighetens potential för nybyggnation och modernisering. Därför planerar Landskrona Stadsutveckling att framöver bygga bostäder på den temporära parkeringsplatsen. Arbetet med att utforma en ny detaljplan har inletts tillsammans men Stadstudio.

Fastighetsbolaget KRONAN  5 Landskrona AB

Kronan 5 med fastigheten Karl XV 5, ritad av Henrik Sjöström, är en byggnad uppförd 1906 i Landskronas stadskärna, med tidstypisk arkitektur. 2015 förvärvade Landskrona Stadsutveckling fastigheten som då var nedgången och sliten. Under januari 2017 påbörjades arbetet med att ombilda fastigheten till en bostadsrättsförening. Under hösten samma år kom lägenheterna ut till försäljning, och intresset för att teckna sig för lägenheterna visade sig vara stort. I januari 2018 påbörjades själva ombyggnaden och renoveringen av fastigheten. De första bostadsrättsinnehavarna kunde efter slutbesiktning flytta in i sina lägenheter i december, alldeles före jul.

Fastighetsbolaget KRONAN  6 Landskrona AB

I juni 2018 förvärvades i Asmundtorp fastigheterna 1:140 och 1:297 på Kustvägen 8 respektive Bäckvägen 2. I fastigheterna, som ligger mitt i bykärnan, finns bland annat sju hyreslägenheter. Fastigheterna har ett viktigt läge mitt i Asmundtorp och det finns en utvecklingspotential. På sikt är det tänkt att tomten ska bebyggas med nya bostäder, såväl lägenheter som radhus, samtidigt som den omkringliggande miljön förbättras. Arbetet med att utveckla en ny detaljplan inleddes under hösten och förväntas vara godkänd under 2019. Arbetet med att hitta en fastighetsutvecklare som kan ta över projektet har påbörjats.