Översikt mål 2018

Landskrona Stadsutveckling AB arbetar utifrån fem prioriterade målsättningar med syfte att skapa en positiv utveckling och social hållbarhet i de centrala delarna. I bolagets handlingsplan formuleras ett antal mål för 2018. Tabellen nedan ger en översikt över mål samt exempel på aktiviteter under det gångna året.

 

Prioriterade målsättningar Strategier för måluppfylelse Mätmetod Så här långt har vi nått under 2018 – exempel på aktiviteter
1 Påverkan inflytningen En gemensam uthyrningspolicy och uthyrningsgrupp. Antal inflyttade hushåll med behov av försörjningsstöd. Minskning från 898 (2012) hushåll till 649 (2018)
2 Åtgärder mot misskötta fastigheter Löpande kartläggning av fastigheter med eftersatt underhåll genom samordnade myndighetsinsatser. Antal samordnade myndighetsinsatser som leder till markanta förbättringar eller ägarbyte. Weibullsholm renoverades av de nya ägarna och var klar för inflyttning i oktober. Trygghetsbesiktning i fastigheter runt Wrangelska parken har genomförts. På Tränggatan har en fastighetsägare påbörjat ombildning till Brf med stöd från Landskrona Stadsutveckling.
3 Balans mellan olika upplåtelseformer Identifiera lämpliga objekt för att öka andelen bostadsrätter. Andel bostäder med hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Fastigheten Karl XV 5 (Kronan 5) färdigställdes, fastigheten togs över av bostadsrättsföreningen och lägenheterna var klara för inflyttning i december. Bolaget fortsätter med arbetet att medvetande-göra möjligheterna till ombildning och har påbörjat dialog med bankerna och deras kunder. I jämförelse med andra kommuner och riksgenom-snittet har Landskrona en hög andel hyresrätter, 50 %. I centrum/öster är andelen 79%.
4 Tillföra nya verksamheter Upprustning som skapar fler attraktiva miljöer för verksamheter. Antal intressenter som vill etablera sig samt nya verksamheter och handel i staden. Sedan starten stöttar bolaget stadens utvecklingsarbete.Under 2018 etablerades nya verksamheter på handelsområdena Kronan och vid Österleden samt i stadskärnan.
5 Motverka segregation Stadsutveckling genom dialog med de boende och samverkan med fastighetsägarna för att rusta upp eftersatta miljöer. Dialogmöte och projekt som utvecklar bostadskvalitet och stadsmiljöer. Bolaget är en aktör som stöttar stadens förvaltningar och andra bolag. Bolaget deltar i arbetet med att utveckla Karlslund, ett miljonprograms-område som byggdes under 60-talet, till ett attraktivt område.