Balansräkning

Eget kapital och skulder

Koncernen
Not2018-12-312017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital10 300 00010 100 000
Ej registrerat aktiekapital0200 000
Övrigt tillskjutet kapital93 000 00093 000 000
Annat eget kapital-16 555 415-14 155 105
Årets resultat-9 357 588-2 400 310
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare77 386 99786 744 585
Summa eget kapital77 386 99786 744 585
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder395 849477 747
Skulder till koncernföretag43 755114 860
Övriga skulder88 14857 347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter788 819801 277
Summa kortfristiga skulder1 316 5711 451 231
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER78 703 56888 195 816