Balansräkning

Eget kapital och skulder

Moderbolaget
Not2018-12-312017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital10 300 00010 100 000
Ej registrerat aktiekapital0200 000
10 300 00010 300 000
Fritt eget kapital
Överkursfond77 786 72279 652 925
Årets resultat-10 739 881-1 866 203
67 046 84177 786 722
Summa eget kapital77 346 84188 086 722
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder277 687417 423
Skatteskulder00
Övriga skulder86 36952 128
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter517 360637 602
Summa kortfristiga skulder881 4161 107 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER78 228 25789 193 875