Balansräkning

Tillgångar

Koncernen
Not2018-12-312017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark1118 747 37829 989 329
Inventarier, verktyg och installationer129 80014 773
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar136 392 6487 206 977
25 149 82637 211 079
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran163 409131 666
3 409131 666
Summa anläggningstillgångar25 153 23537 342 745
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar8 90047 410
Fordringar hos koncernföretag49 542125 774
Övriga fordringar33 759 4622 326 874
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter68 88543 837
33 886 7892 543 895
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar5 842 1917 872 193
Kassa och bank13 821 35340 436 983
Summa omsättningstillgångar53 550 33350 853 071
SUMMA TILLGÅNGAR78 703 56888 195 816

Noter

Not 11 Byggnad och mark

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde31 882 71247 389 34500
Inköp4 418 275000
Försäljningar och utrangeringar-14 239 221-15 506 63300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden22 061 76631 882 71200
Ingående avskrivningar-1 893 383-1 571 14100
Årets avskrivningar-3 026 306-1 189 81900
Försäljningar och utrangeringar1 605 301867 57700
Utgående ackumulerade avskrivningar-3 314 388-1 893 38300
Redovisat värde18 747 37829 989 32900

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde25 86325 86325 86325 863
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden25 86325 86325 86325 863
Ingående avskrivningar-11 090-6 117-11 090-6 117
Årets avskrivningar-4 973-4 973-4 973-4 973
Utgående ackumulerade avskrivningar-16 063-11 090-16 063-11 090
Redovisat värde9 80014 7739 80014 773

Not 13 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde7 206 97714 471 373
Inköp1 625 63228 081 665
Avyttring-2 439 961-35 346 061
Redovisat värde6 392 6487 206 97700

Not 16 Uppskjuten skattefordran

Koncernen Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde131 666000
Avyttring-122 469000
Värderat under året-5 788131 66600
Redovisat värde3 409131 66600

Den uppskjutna skattefordran avser temporära skillnader i byggnader och mark. Skattemässiga underskottsavdrag har inte åsatts ett värde.