Förändring av eget kapital

Moderbolaget
AktiekapitalÖverkursfondBalanserad vinst inkl. årets resultatSumma eget kapital
Belopp vid årets ingång 2018-01-0110 300 00079 652 925-1 866 20388 086 722
Vinstdisposition enligt årsstämma Ianspråktagande av överkursfond-1 866 2031 866 2030
Årets resultat-10 739 881-10 739 881
Belopp vid årets utgång 2018-12-3110 300 00077 786 722-10 739 88177 346 841