Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och utveckla fastigheter inom Landskrona kommun, huvudsakligen för bostadsändamål och kommersiella lokaler samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är Landskrona.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under verksamhetsåret har Joakim Ahlin lämnat som VD för Landskrona Stadsutveckling AB. Till ny VD har Hampus Trellid utsetts. Den riktade nyemissionen till AB Landskronahem och Stena Fastigheter Malmö AB, som beslutades under 2017, har slutförts under året. Under året har Landskrona Stadsutveckling AB initierat ett stadsvisionsprojekt runt Wrangelska parken i centrala Landskrona. Projektet syftar till att förbättra boendemiljön i området genom engagerade fastighetsägare samt att arbeta med åtgärder som ökar tryggheten i området. Årets resultat belastas delvis av nedskrivningar i  Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB och avyttring av fastigheten Karl XV 5 från Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB.

Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB
Detaljplanen för Kronan 2, det så kallade Sjukhuskvarteret, har vunnit laga kraft och under året har fastigheten tomställts på hyresgäster. I detaljplanen ingår nybyggnation av ett 16-våningshus samt radhus och renovering av överläkarvillan. Arbetet fortsätter nu med att finna en fastighetsutvecklare att sälja byggrätten till.

Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB
Kronan 3, belägen vid Teaterparken, har rivits och arbetet med att utforma en ny detaljplan inleddes under året. Parallellt förs en dialog med intressenter som är villiga att bygga bostäder på tomten.

Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB
Lägenheterna i Fastigheten Karl XV 5 har färdigställts under under året. Bolagets aktier har avyttrats till Brf Kronan 5 och återköpts efter att fastigheten övertagits av Brf Kronan 5 per den 4 april 2018. I mitten av december 2018 flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in i sina lägenheter. Den lokal som finns i bottenplanet ska vara klar i mars 2019.

Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB
Kronan 6 i Asmundtorp förvärvades under året. Med sitt centrala läge i byn har fastigheten en god utvecklingspotential. Arbetet med att tomställa fastigheten pågår liksom förberedelser för en kommande rivning. Arbetet med en ny detaljplan inleddes under hösten. På sikt är det tänkt att tomten ska bebyggas med nya bostäder.

Koncernen
Flerårsöversikt (tkr)2018201720162015
Nettoomsättning3132 6443 7252 474
Resultat efter finansiella poster-9 229-2 532-7 737-3 314
Balansomslutning78 70488 196100 029105 021
Soliditet (%)98,398,486,990,2
Medeltal anställda2,01,52,01,5
Moderbolaget
Flerårsöversikt (tkr)2018201720162015
Nettoomsättning12323876759
Resultat efter finansiella poster-9 86053-5 705-2 968
Balansomslutning78 22889 17988 52795 826
Soliditet (%)98,998,899,299,2
Medeltal anställda2,01,52,01,5

Ägarförhållanden
Moderföretag är Landskrona Stadshus AB, org.nr. 559094-8344, med säte i Landskrona. Nedan följer en sammanställning på samtliga ägares innehav:

  • Landskrona Stadshus AB 92,72 %
  • HSB Landskrona Ek. Förening 0,97 %
  • Brinova Landskrona Holding AB 0,97 %
  • Heimstaden AB 0,97 %
  • Svenska Hus i Skåne AB 0,97 %
  • Paulssons Fastigheter Öresund AB 0,97 %
  • Lindström Fastigheter AB 0,49 %
  • Stena Fastigheter Malmö AB 0,97 %
  • AB Landskronahem 0,97 %

I ovanstående har hänsyn tagits till pågoende nyemission vilken registrerats efter balansdagen.

Resultatdisposition
(Belopp i kr) Förslag till disposition av bolagets vinstmedel
Till årsstämmans förfogande står:
överkursfond77 786 722
årets resultat-10 739 881
67 046 841
Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres 67 046 841
67 046 841

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.