Kassaflödesanalys

Koncernen
Not2018-01-01
2018-12-31
2017-01-01
2017-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat-9 215 103-3 613 110
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet173 782 134-756 785
Resultat från kortfristiga placeringar-32 2181 202 598
Erhållen ränta23 14350
Betald ränta-5 153-121 514
Betald skatt63 9460
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-5 383 251-3 288 761
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar-28 249 109-3 417 497
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder-134 660576 644
Kassaflöde från den löpande verksamheten-33 767 020-6 129 614
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-6 043 907-28 081 665
Försäljning av materiella anläggningstillgångar01 200 000
Avyttring av nettotillgångar i koncernföretag11 165 29539 856 249
Kassaflöde från investeringsverksamheten5 121 38812 974 584
Finansieringsverksamheten
Amortering av finansiella skulder0-62 525
Nyemission02 200 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten02 137 475
Årets kassaflöde-28 645 6328 982 445
Likvida medel vid årets början48 309 17639 326 731
Likvida medel vid årets slut inklusive kortfristiga placeringar1819 663 54448 309 176

Noter

Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Avskrivningar3 031 2791 194 7924 9734973
Vinst vid försäljning koncernföretag-4 688 394-3 603 14100
Förlust vid försäljning koncernföretag01 951 56400
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar5 439 249-300 00000
Summa3 782 134-756 7854 9734 973

Not 18 Likvida medel

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Banktillgodohavanden13 821 35340 436 98311 397 44940 111 841
Kortfristiga placeringar5 842 1917 872 1935 842 1917 872 193
Totalt likvida medel19 663 54448 309 17617 239 64047 984 034