Kassaflödesanalys

Moderbolaget
Not2018-01-01
2018-12-31
2017-01-01
2017-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat-4 302 626-3 278 855
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet174 9734 973
Resultat från kortfristiga placeringar-32 2181 202 598
Erhållen ränta320 999363 287
Erlagd ränta-3 429-4 028
Betald skatt0-78 263
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-4 012 301-1 790 288
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar-40 903 134-373 831
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder-225 737411 798
Kassaflöde från den löpande verksamheten-45 141 172-1 752 321
Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag11 115 2954 927 531
Förändring av långfristiga fordringar3 281 4837 173 667
Kassaflöde från investeringsverksamheten14 396 77812 101 198
Finansieringsverksamheten
Nyemission02 200 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten02 200 000
Årets kassaflöde-30 744 39412 548 877
Likvida medel vid årets början47 984 03435 435 157
Likvida medel vid årets slut inklusive kortfristiga placeringar1817 239 64047 984 034

Noter

Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster

Koncernen Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Avskrivningar3 031 2791 194 7924 9734 973
Vinst vid försäljning koncernföretag-4 688 394-3 603 14100
Förlust vid försäljning koncernföretag01 951 56400
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar5 439 249-300 00000
Summa3 782 134-756 7854 9734 973

Not 18 Likvida medel

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Banktillgodohavanden13 821 35340 436 98311 397 44940 111 841
Kortfristiga placeringar5 842 1917 872 1935 842 1917 872 193
Totalt likvida medel19 663 54448 309 17617 239 64047 984 034