Resultaträkning

Koncernen
Not2018-01-01
2018-12-31
2017-01-01
2017-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning313 2092 644 324
Övriga rörelseintäkter3103 0124 696 509
Summa rörelsens intäkter416 2217 340 833
Rörelsens kostnader
Direkta fastighetskostnader-869 262-3 129 093
Övriga externa kostnader-3 209 966-3 284 756
Personalkostnader4-1 769 962-1 393 738
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar-3 031 279-1 194 792
Övriga rörelsekostnader5-750 855-1 951 564
Summa rörelsens kostnader-9 631 324-10 953 943
Rörelseresultat-9 215 103-3 613 110
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från kortfristiga placeringar7-32 2181 202 598
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter823 14350
Räntekostnader och liknande resultatposter9-5 153-121 514
Summa finansiella poster-14 2281 081 134
Resultat efter finansiella poster-9 229 331-2 531 976
Skatt på årets resultat10-128 257131 666
Årets resultat-9 357 588-2 400 310

Noter

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Vinst avyttring koncernföretag03 603 14100
Resultat avyttring anläggningstillgångar300 00000
Övriga intäkter103 012793 368103 012793 368
103 0124 696 509103 012793 368

Not 4 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar

Medeltalet anställda2018
Antal anställda

Varav män
2017
Antal anställda

Varav män
Moderbolaget
Sverige221,51,5
Dotterföretag0000
Koncernen totalt221,51,5
Företagsledningen2018
Kvinnor

Män
2017
Kvinnor

Män
Styrelsen1809
VD och övriga företagsledningen0101
Personalkostnader2018
Löner och ersättningar

Sociala kostander
2018
Löner och ersättningar

Sociala kostander
Moderbolaget
Löner och ersättningar1 053 888684 357537 504816 397
(varav pensionskostnad)(274 600)(448 363)
Dotterföretag0000
(varav pensionskostnad)(0)(0)
Koncernen totalt1 053 888684 357537 504816 397
(varav pensionskostnad)(274 600)(448 363)

Not 5 Övriga rörelsekostnader

Koncernen
20182017
Resultat vid avyttring koncernföretag4 688 394-1 951 564
Resultat avyttring av anläggningstillgångar-5 439 2490
Summa-750 855-1 951 564

Not 7 Resultat från kortfristiga placeringar

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Resultat vid avyttring-32 2181 202 598-32 2181 202 598
Summa-32 2181 202 598-32 2181 202 598

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Räntekostnader koncernföretag00297 856363 237
Räntekostnader övriga23 1435023 14350
Summa23 14350320 999363 287

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Räntekostnader koncernföretag0000
Räntekostnader övriga-5 153-121 514-3 429-4 028
Summa-5 153-121 514-3 429-4 028

Not 10 Skatt på årets resultat

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Aktuell skatt0000
Uppskjuten skatt-128 257131 66600
Summa-128 257131 66600
Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt-9 229 331-2 531 976-10 739 881-1 866 203
Skatt enligt gällande skattesats, 22%2 030 452557 0342 362 774410 565
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-775 147-32 019-2 019 085-31 841
Ej skattepliktiga intäkter1 153 934391 165723 226389 355
Avskrivning koncernmässiga övervärden0-105 29800
Ej värderade underskottsavdrag-2 537 496-679 216-1 066 915-768 079
Summa-128 257131 66600