Resultaträkning

Moderbolaget
Not2018-01-01
2018-12-31
2017-01-01
2017-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning2123 53622 750
Övriga rörelseintäkter3103 012793 368
Summa rörelsens intäkter226 548816 118
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader-2 754 239-2 696 262
Personalkostnader4-1 769 962-1 393 738
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar-4 973-4 973
Summa rörelsens kostnader-4 529 174-4 094 973
Rörelseresultat-4 302 626-3 278 855
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag6-5 842 6071 769 795
Resultat från kortfristiga placeringar7-32 2181 202 598
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8320 999363 287
Räntekostnader och liknande resultatposter9-3 429-4 028
Summa finansiella poster-5 557 2553 331 652
Resultat efter finansiella poster-9 859 88152 797
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag-880 000-1 919 000
Summa bokslutsdispositoner-880 000-1 919 000
Resultat före skatt-10 739 881-1 866 203
Skatt på årets resultat1000
Årets resultat-10 739 881-1 866 203

Noter

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

Moderbolaget
20182017
Andel av försäljningen som avser koncernföretag100%100%
Andel av inköpen som avser koncernföretag0%0%

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Vinst avyttring koncernföretag03 603 14100
Resultat avyttring anläggningstillgångar300 00000
Övriga intäkter103 012793 368103 012793 368
103 0124 696 509103 012793 368

Not 4 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar


Medeltalet anställda
2018
Antal anställda

Varav män
2017
Antal anställda

Varav män
Moderbolaget
Sverige221,51,5
Dotterföretag0000
Koncernen totalt221,51,5

Företagsledningen
2018
Kvinnor

Män
2017
Kvinnor

Män
Styrelsen1809
VD och övriga företagsledningen0101

Personalkostnader
2018
Löner och ersättningar

Sociala kostander
2017
Löner och ersättningar

Sociala kostander
Moderbolaget
Löner och ersättningar1 053 888684 357537 504816 397
(varav pensionskostnad)(274 600)(448 363)
Dotterföretag0000
(varav pensionskostnad) (0)(0)
Koncernen totalt1 053 888684 357537 504816 397
(varav pensionskostnad)(274 600)(448 363)

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget
20182017
Resultat vid avyttring av andelar i koncernföretag3 287 3931 769 795
Nedskrivning av andelar i koncernföretag-9 130 0000
Summa-5 842 6071 769 795

Not 7 Resultat från kortfristiga placeringar

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Resultat vid avyttring-32 2181 202 598-32 2181 202 598
Summa-32 2181 202 598-32 2181 202 598

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Ränteintäkter koncernföretag00297 856363 237
Ränteintäkter övriga23 1435023 14350
Summa23 14350320 999363 287

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Räntekostnader koncernföretag0000
Räntekostnader övriga-5 153-121 514-3 429-4 028
Summa-5 153-121 514-3 429-4 028

Not 10 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Aktuell skatt0000
Uppskjuten skatt-128 257131 66600
Summa-128 257131 66600
Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt-9 229 331-2 531 976-10 739 881-1 866 203
Skatt enligt gällande skattesats, 22%2 030 452557 0342 362 774410 565
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-775 147-32 019-2 019 085-31 841
Ej skattepliktiga intäkter1 153 934391 165723 226389 355
Avskrivning koncernmässiga övervärden0-105 29800
Ej värderade underskottsavdrag-2 537 496-679 216-1 066 915-768 079
Summa-128 257131 66600