Tillägsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kronor om inget annat anges.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag.

Byggnad 5-100 år
Inventarier 5 år

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Ersättningar till anställda – pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är
betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Upplysningar till enskilda poster

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

Moderbolaget
20182017
Andel av försäljningen som avser koncernföretag100%100%
Andel av inköpen som avser koncernföretag0%0%

Not 3 Övriga rörelseintäkter

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Vinst avyttring koncernföretag03 603 14100
Resultat avyttring anläggningstillgångar300 00000
Övriga intäkter103 012793 368103 012793 368
103 0124 696 509103 012793 368

Not 4 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar


Medeltalet anställda
2018
Antal anställda

Varav män
2017
Antal anställda

Varav män
Moderbolaget
Sverige221,51,5
Dotterföretag0000
Koncernen totalt221,51,5

Företagsledningen
2018
Kvinnor

Män
2017
Kvinnor

Män
Styrelsen1809
VD och övriga företagsledningen0101

Personalkostander
2018
Löner och ersättningar

Sociala kostander
2017
Löner och ersättningar

Sociala kostander
Moderbolaget
Löner och ersättningar1 053 888684 357537 504816 397
(varav pensionskostnad)(274 600)(448 363)
Dotterföretag0000
(varav pensionskostnad)(0)(0)
Koncernen totalt1 053 888684 357537 504816 397
(varav pensionskostnad)(274 600)(448 363)

Not 5 Övriga rörelsekostnader

Koncernen
20182017
Resultat vid avyttring koncernföretag4 688 394-1 951 564
Resultat avyttring av anläggningstillgångar-5 439 2490
Summa-750 855-1 951 564

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget
20182017
Resultat vid avyttring av andelar i koncernföretag3 287 3931 769 795
Nedskrivning av andelar i koncernföretag-9 130 0000
Summa-5 842 6071 769 795

Not 7 Resultat från kortfristiga placeringar

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Resultat vid avyttring-32 2181 202 598-32 2181 202 598
Summa-32 2181 202 598-32 2181 202 598

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Ränteintäkter koncernföretag00297 856363 237
Ränteintäkter övriga23 1435023 14350
Summa23 14350320 999363 287

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Räntekostnader koncernföretag0000
Räntekostnader övriga-5 153-121 514-3 429-4 028
Summa-5 153-121 514-3 429-4 028

Not 10 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget
2018201720182017
Aktuell skatt0000
Uppskjuten skatt-128 257131 66600
Summa-128 257131 66600
Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt-9 229 331-2 531 976-10 739 881-1 866 203
Skatt enligt gällande skattesats, 22%2 030 452557 0342 362 774410 565
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-775 147-32 019-2 019 085-31 841
Ej skattepliktiga intäkter1 153 934391 165723 226389 355
Avskrivning koncernmässiga övervärden0-105 29800
Ej värderade underskottsavdrag-2 537 496-679 216-1 066 915-768 079
Summa-128 257131 66600

Not 11 Byggnad och mark

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde31 882 71247 389 34500
Inköp4 418 275000
Försäljningar och utrangeringar-14 239 221-15 506 63300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden22 061 76631 882 71200
Ingående avskrivningar-1 893 383-1 571 14100
Årets avskrivningar-3 026 306-1 189 81900
Försäljningar och utrangeringar1 605 301867 57700
Utgående ackumulerade avskrivningar-3 314 388-1 893 38300
Redovisat värde18 747 37829 989 32900

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde25 86325 86325 86325 863
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden25 86325 86325 86325 863
Ingående avskrivningar-11 090-6 117-11 090-6 117
Årets avskrivningar-4 973-4 973-4 973-4 973
Utgående ackumulerade avskrivningar-16 063-11 090-16 063-11 090
Redovisat värde9 80014 7739 80014 773

Not 13 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde7 206 97714 471 373
Inköp1 625 63228 081 665
Avyttring-2 439 961-35 346 061
Redovisat värde6 392 6487 206 97700

Not 14 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Företag

Organisationsnummer

Säte

Antal

Kapitalandel
Redovisat värde
2018-12-31

2017-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 1556837-9621Landskrona00%00
Fastighetsbolaget Kronan 2559011-2016Landskrona500100%250 000250 000
Fastighetsbolaget Kronan 3559016-6228Landskrona1 000100%6 540 5796 540 579
Fastighetsbolaget Kronan 4556720-7104Landskrona00%00
Fastighetsbolaget Kronan 5559011-1760Landskrona500100%50 0007 927 902
Fastighetsbolaget Kronan 6559159-9161Landskrona500100%50 0000
6 890 57914 718 481
Moderbolaget
2018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde14 718 48117 436 217
Inköp100 0000
Avyttring-7 927 902-3 157 736
Aktieägartillskott9 130 000440 000
Nedskrivning-9 130 0000
Redovisat värde6 890 57914 718 481

Not 15 Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget
2018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde25 402 61134 935 278
Omklassificering-9 166 6690
Utlåning5 885 18630 505 397
Amortering-3 910 000-40 038 064
Redovisat värde18 211 12825 402 611

Not 16 Uppskjuten skattefordran

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde131 666000
Avyttring-122 4690
Värderat under året-5 788131 66600
Redovisat värde3 409131 66600

Den uppskjutna skattefordran avser temporära skillnader i byggnader och mark. Skattemässiga underskottsavdrag har inte åsatts ett värde.

Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Avskrivningar3 031 2791 194 7924 9734 973
Vinst vid försäljning koncernföretag-4 688 394-3 603 14100
Förlust vid försäljning koncernföretag01 951 56400
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar5 439 249-300 00000
Summa3 782 134-756 7854 9734 973

Not 18 Likvida medel

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Banktillgodohavanden13 821 35340 436 98311 397 44940 111 841
Kortfristiga placeringar5 842 1917 872 1935 842 1917 872 193
Totalt likvida medel19 663 54448 309 17617 239 64047 984 034

Övriga upplysningar

Not 19 Eventualförpliktelser
Landskrona Stadsutveckling AB har lämnat en hyresgaranti under fem år beträffande lokaler till förmån för Brf Kronan 5.

Not 20 Koncernuppgifter
Landskrona Stadsutveckling AB är dotterföretag till Landskrona Stadshus AB, 559094-8344 med säte i Landskrona. Moderbolaget upprättar koncernredovisning i vilken denna koncern ingår. Övergripande koncernredovisning upprättas av Landskrona stad, 212000-1140.

Not 21 Händelser efter räkenskapsårets slut
Bolagets VD Hampus Trellid slutar sin anställning den 31 mars 2019. Bolaget är i gång med att rekrytera ny VD. Per den 1 januari 2019 övergår det ekonomiska ansvaret för fastighten Karl XV från Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB till Brf Kronan 5. Lokalen i fastigheten beräknas hyras ut till ny hyresgäst fr.o.m. april 2019.