Balansräkning

Tillgångar

Moderbolaget
Not2018-12-312017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer129 80014 773
9 80014 773
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag146 890 57914 718 481
Fordringar hos koncernföretag1518 211 12825 402 611
25 101 70740 121 092
Summa anläggningstillgångar25 101 70740 121 092
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar49 542125 774
Fordringar hos koncernföretag35 088 650408 639
Övriga fordringar372 171495 726
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter366 74743 837
35 877 1101 073 976
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar5 842 1917 872 193
Kassa och bank11 397 44940 111 841
Summa omsättningstillgångar53 116 75049 058 010
SUMMA TILLGÅNGAR78 228 25789 193 875

Noter

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

KoncernenModerbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde25 86325 86325 86325 863
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden25 86325 86325 86325 863
Ingående avskrivningar-11 090-6 117-11 090-6 117
Årets avskrivningar-4 973-4 973-4 973-4 973
Utgående ackumulerade avskrivningar-16 063-11 090-16 063-11 090
Redovisat värde9 80014 7739 80014 773

Not 14 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Företag

Organisationsnummer

Säte

Antal

Kapitalandel
Redovisat värde
2018-12-31

2017-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 1556837-9621Landskrona00%00
Fastighetsbolaget Kronan 2559011-2016Landskrona500100%250 000250 000
Fastighetsbolaget Kronan 3559016-6228Landskrona1 000100%6 540 5796 540 579
Fastighetsbolaget Kronan 4556720-7104Landskrona00%00
Fastighetsbolaget Kronan 5559011-1760Landskrona500100%50 0007 927 902
Fastighetsbolaget Kronan 6559159-9161Landskrona500100%50 0000
6 890 57914 718 481
Moderbolaget
2018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde14 718 48117 436 217
Inköp100 0000
Avyttring-7 927 902-3 157 736
Aktieägartillskott9 130 000440 000
Nedskrivning-9 130 0000
Redovisat värde6 890 57914 718 481

Not 15 Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget
2018-12-312017-12-31
Ingående anskaffningsvärde25 402 61134 935 278
Omklassificering-9 166 6690
Utlåning5 885 18630 505 397
Amortering-3 910 000-40 038 064
Redovisat värde18 211 12825 402 611