Förändring av eget kapital

Koncernen
Belopp i tkrAktiekapitalÖvrigt tillskjutet kapitalAnnat eget kapital inkl årets resultatSumma eget kapital huvudägareInnehav utan bestämmande inflyttandeSumma eget kapital
Belopp vid årets ingång 2018-01-0110 30093 000-16 55586 745086 745
Årets resultat-9 358-9 358-9 358
Belopp vid årets utgång 2018-12-3110 30093 000-25 91377 387077 387